14.10.21

Boklansering S t r a n g e l a n d s av Anne Louise Stangeland

Boklansering S t r a n g e l a n d s av Anne Louise Stangeland

 

Torsdag 14. oktober kl. 18:00

 

Lansering av boken S t r a n g e l a n d s og visning av kortfilmen Inni granskauen m/ lyd av Pål Asle Pettersen. Foto & tekster Anne Louise Stangeland. Tekstopplesning, visning av film og salg av bok.

 

Kunstboken S t r a n g e l a n d s består av miljø- og landskapsfoto fra Norden og Baltikum, samt skjønnlitterære korttekster på norsk og svensk. Kortfilmen Inni granskauen har et tema beslektet med boken.

 

Tittelen S t r a n g e l a n d s har flere betydninger. Strangeland er en vanlig feilskriving av etternavnet mitt i utlandet. Tittelen spiller også på indre og ytre landskap, foto og tekster med flere lag. Hvordan ser verden ut med og uten filter?

Et landskap sett gjennom et skittent togvindu, utsikt som blander seg med rommet som i en dobbelteksponering, regndråper på ruten som kommer i fokus i stedet for landskapet.

Når jeg kommer til nye steder blir jeg veldig åpen for nye inntrykk. Jeg kan legge merke til detaljer som en vanligvis kanskje går forbi. Å fotografere er for meg intuitivt. Et spesielt lys, et lite mikrokosmos som åpenbarer seg, noe som skjer i øyeblikket. Komposisjon med farger og former. Det handler ikke bare om å ha kontroll over kameraet, men like gjerne om hva som skjer ved en tilfeldighet, eller når kameraet kompenserer for tekniske utfordringer som bevegelse eller lite lys.

 

Anne Louise Stangeland (født 1971 i Gjøvik) er bosatt i Stavanger. Hun liker å utforske ulike temaer, materialer og teknikker. Hun jobber tverrfaglig med blant annet tekst, foto, materialbilder, collage, tegning, installasjoner og relasjonell estetikk.

 

 

 

*

 

 

Book launch  S t r a n g e l a n d s by Anne Louise Stangeland

 

Thursday October 14th at 18.00

 

Launch of the art book S t r a n g e l a n d s and screening of the short film Inni granskauen (In the forest), sound by Pål Asle Pettersen. Photo & tekst Anne Louise Stangeland. Text reading, film screening, and book sale.

 

The art book S t r a n g e l a n d s consists of landscape and environmental photographs from the Nordic and Baltic countries, as well as fictional short texts in Norwegian and Swedish. The short film Inni granskauen has a theme related to the book.

 

The title S t r a n g e l a n d s has several meanings. Strangeland is a common misspelling of my last name abroad. The title also plays on inner and outer landscapes, photos and texts with several layers. What does the world look like with and without filters?

A landscape seen through a dirty train window, views that mix with the room as in a double exposure, raindrops on the window that come into focus instead of the landscape.

When I come to new places, I become very open to new impressions. I can notice details that one might usually pass by. Photography is intuitive for me. A special light, a small microcosm that reveals itself, something that is happening in the moment. Composition with colours and shapes. It’s not just about having control of the camera, but just as much about what happens by chance, or when the camera compensates for technical challenges such as movement or low light.

 

Anne Louise Stangeland (born 1971 in Gjøvik) lives and works in Stavanger.  She enjoys exploring different themes, materials and techniques. She works interdisciplinary with, among other things, text, photography, material works, collage, drawing, installations and relational aesthetics.