04.11.22

Utstilling: Karin Forslund “Expanding Matters”

Foto: Espen Pedersen
Foto: Espen Pedersen

Karin Forslund
“Expanding Matters”

04. november – 04. desember 2022

Åpning: 04. november kl. 18:00

Åpent torsdag – fredag kl. 11:00 – 15:00 og lørdag – søndag kl. 12:00-16:00

Glasskunst har i århundrer vært definert av repetisjon og foredling av det som finnes innenfor håndverkstradisjonens kjente rammer. Formen dikteres av dens skaper, og dens verdi rettferdiggjøres av den opplevde dyktigheten og håndverket skaperen utviser.

“Expanding Matters” fokuserer på konvensjoner som definerer et materiale og et håndverk. Utstillingen viser det nåværende stadiet i et tiårig kunstnerisk utviklingsprosjekt, initiert med den hensikt å undersøke moderne konsensus tilknyttet begrepene ‘håndverk’ og ‘kunst’. Ved å strippe ned materialet til dets råe form og undersøke dets substans, samt å fjerne skaperens hånd fra den kreative prosessen i så stor utstrekning som mulig, utfordrer prosjektet hvordan forventningene våre påvirker oppfatningen av både ferdigheter og ferdig objekt.

Først og fremst stilles spørsmål rundt materialitetsaspektet – hvordan forholder vi oss til et materiale som er vanskelig å fastslå? Verkene er laget av glass – samme materiale som et drikkekar; ingenting er lagt til som ikke ellers er iboende i objektet. Likevel bryter verkene radikalt med det vi forbinder med glass. Bestanddelene i glasset, på et kjemisk nivå, underbygger det endelige materialuttrykket. Ved å endre blandingsforholdet i oppskriftene transformeres glassets egenskaper og skaper spontan bevegelse. Denne prosessen stiller det grunnleggende spørsmålet: Hva definerer et gitt materiale som glass?

Et annet aspekt ved prosjektet er det visuelle uttrykket og samspillet mellom kunstner og objekt. Ideens kjerne er enkel: glass i en form kombinert med varme. Når oppskriften imidlertid endres vil en ny prosess fremtre, hvor flyktighet og bevegelse inngår. Jeg som skaper fremmer en forespørsel til materialet: det bes om en form – et svar på parameterne som er satt. Med høy temperatur og trykk reagerer materialet med sin egen vilje; det beveger og forskyver seg, transformeres og utvides, hvor det endelige resultatet hverken kan kontrolleres eller beregnes. Ved å jobbe ut fra denne nysgjerrigheten, som igjen ansporer til progresjon, kvitter glassets bestanddeler seg med sine begrensende rammer. Materialet bryter dermed ut og skaper en helt ny form gjennom sin egen autonomi.

 

Om kunstneren

Karin Forslund (f.1984) har utdanning fra Riksglasskolan, og tok sin Bachelorgrad fra Det Kongelige Akademi (KADK) i Bornholm. Sin Mastergrad i kunst har hun fra Rhode Island School of Design.

Hennes kunstneriske arbeid springer ut fra en dyptgående interesse for materialet og håndverket, og hun stiller konkrete og konseptuelle spørsmål ved dette gjennom sitt arbeid. Arbeidet strekker seg fra det pågående prosjektet «Balancing Process», som tar utgangspunkt i glasskjemi og undersøker materialdefinisjoner og håndverksmessige begreper og utførelser, til abstraksjoner av ord som ‘transparens’, ‘opasitet’ og ‘speilbilde.’ Serien «Acts of transparency – On Negative Capability», som løst oversatt betyr ‘Om evnen til å være i usikkerhet’ er en samling av performance-videoer og romlige installasjoner som omhandler intime opplevelser som stillhet, usynlighet og motstand. Om skjørhet og styrke.

Forslund er blant annet mottaker av Kunsthåndverkprisen Hetsch Bronsemedalje, og vant 1. premie i European Glass Context 2016. Hun har deltatt på en rekke internasjonale utstillinger, som f.eks. «Ung Svensk Form», «The Scandinavian Glass Project», «Young Glass», gruppeutstillingen «RAW» – kuratert av Glenn Adamson ved Museum of Craft and Design i San Fransisco, samt den internasjonale utstillingen «New Glass Now» på Corning Museum of Glass i USA, m.m.

Karin bor og arbeider i Haugesund.

Karin Forslund mottok Rogaland Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2022 med prosjektet som nå blir vist på Rogaland Kunstsenter.

 

 

 

 

Karin Forslund CV


_______

English

Karin Forslund
“Expanding Matters”

November 4th – December 4th 2022

Opening: November 4th at 6 PM

Opening hours Thursday – Friday 11 AM – 3 PM and Saturday – Sunday 12 PM – 4 PM

Glassmaking has for centuries been defined by repetition and refinement of that which is known within the frameworks of the craft tradition. The form is dictated by the maker; its value justified by the experience of skill and craft.

“Expanding Matters” focuses on conventions that define material and craft. It exhibits the current stage of development in a decade long artistic research project initialized with the intent to investigate the modern consensus of the term ‘craft’ and ‘art’. By stripping down the material to its raw form, investigating its substance, and by removing the hand of the maker as much as possible from the creative process, it challenges how our expectations affect the perception of both skill and object.

First, the issue of materiality – how do we relate to a material that is difficult to determine?
These works are made of glass – the same material as a drinking vessel; nothing has been added not otherwise inherent to the object. Nevertheless, the works differ greatly from what we regard as glass. The components of the glass on a chemical level inform the final material expression. By augmenting proportions of the recipe, properties are transformed and spontaneous movement is created. This process ultimately asks: What defines matter as glass?

Second is the visual expression and interaction between the artist and the object. The idea at its core is simple: glass in a mould, combined with heat. However, when the recipe is changed a new process will emerge – with flux, motion and movement. It is through this request from the maker to the material that I ask of it a shape – a response to the parameters that have been set. With heat and pressure, it responds with its own will: moving and shifting, transforming and expanding, as the final outcome cannot be controlled or calculated. Drawing from curiosity, which spurs progression, the components dispense with boundaries that set the limitations. The material breaks free and creates a novel form through its own autonomy.

 

About the artist

Karin Forslund (b. 1984) was trained at the National School of Glass in Sweden, holds a BA in
Glass from the Royal Danish Academy in Bornholm and an MFA in Glass from Rhode Island School of Design.

Forslund´s artistic work takes its vantage point in a deep-seated interest in material and technique coupled with the urge to pose questions, in a literal as well as a conceptual sense. Her work ranges from the ongoing project “Balancing Process”, which is based on glass chemistry and investigates definitions of material composition and execution of craft, to abstractions of words such as ‘transparency’, ‘opacity’ and ‘mirroring’. The project “Acts of transparency – On Negative Capability” showcases a series of performative video works and spatial installations that deal with intimate experiences such as silence, invisibility and resistance. About fragility and strength.

She received the Bronze Hetsch Medal of Craft in attendance of Her Majesty the Queen of Denmark in 2015, and was awarded 1st price at the European Glass Context in 2016. Her work has been exhibited internationally, including the decennial glass prize exhibition “Young Glass”, the group exhibition “RAW”, curated by Glenn Adamson at the Museum of Craft and Design in San Fransisco, as well as the international survey exhibition “New Glass Now” at the Corning Museum of Glass, amongst others.

Karin is currently based in Haugesund, Norway.

The exhibition is supported by:

 

 

 

 

Karin Forslund resume

 

Foto av Bjarte Bjørkum