29.06.23

Utlysning: Kunstsentrenes kunstkonsulentkurs

Er du kunstner og/eller kurator og ønsker å jobbe med kunst i offentlige rom? Da er dette kurset for deg! Kunstsentrene i Norge (KiN) lyser med dette ut et kunstkonsulentkurs med søknadsfrist 31.08.2023.

“Been” (1998) av Marit Aanestad (foto: Espen Pedersen) 

 

Kunstsentrene har kvalitetssikret offentlige kunstprosjekter på fylkeskommunalt og kommunalt nivå siden midten av 80-tallet. Sammen med de 15 regionale kunstsentrene har KiN over lengre tid sett behovet for å etablere et kurstilbud for kunstkonsulenter for arbeid med kunst i offentlige rom. Kurset vil legge spesiell vekt på kunnskapsformidling for nyetablerte konsulenter. Kunstkonsulenten har en nøkkelrolle som bindeledd mellom offentlige og private byggherrer, profesjonelle kunstnere, publikum og kunstverk. Kursets formål er å profesjonalisere flere konsulenter. Med dette vil kurset kunne bidra til å styrke kunstnernes inntektsmuligheter, og å sikre oppdragsgivere større tilgang på kunstfaglig kompetente konsulenter. Gode konsulenter er helt vesentlige for å sikre gode prosesser i nye kunstprosjekter, og for å ivareta profesjonalitet og kvalitet i alle ledd.

 

Med dette som bakteppe har KiN utarbeidet en kursmodell for kunstkonsulenter. I 2023/2024 arrangerer KiN for første gang et kunstkonsulentkurs i to moduler:

  • Modul 1: Nasjonal modul felles for alle deltakerne som tas opp til kurset
  • Modul 2: Regional fordypningsmodul i deltakernes respektive regioner

 

Kursets innhold

Modul 1 omfatter:
Historikk, rolleforståelse og prosjektledelse, inkludert kunstplan, stedsanalyse og budsjett, relevant regelverk og finansiering. KORO (Statens organ for kunst i offentlige rom) vil gi en innføring i sin virksomhet på nasjonalt nivå, og kunstsentrene om sin virksomhet som regionale kompetansesentre for kunst i offentlige rom.

 

I tiden mellom Modul 1 og Modul 2 skal deltakerne arbeide med en gruppebasert hjemmeoppgave hvor det skal utarbeides en kunstplan. Kunstplanen skal inneholde prosjektbudsjett med finansieringsplan og beskrive plassering, kunstform, metode for valg av utførende kunstner, fremdriftsplan og plan for formidling og forvaltning av kunstprosjektet. Det vil bli gjennomført digital veiledning i arbeidsperioden, og resultatet skal presenteres på kursets siste dag. Erfarne kunstkonsulenter og fagpersoner fra kunstsentrene vil gi tilbakemelding på presentasjonene.

 

Modul 2 omfatter:
Modul 2 går i dybden på regionale og lokale kunstprosjekter og gir en innføring i hvem som bygger hva, formidling, forvaltning, drift og vedlikehold, pluss presentasjon av hjemmeoppgaver. Modul 2 vil også vektlegge deltakernes innspill og diskusjon av relevante problemstillinger.

Begge moduler inkluderer befaringer og/eller presentasjoner av offentlige kunstprosjekter.

Etter kurset skal deltakeren:

  • Ha de grunnleggende kunnskaper som kreves for en kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder innen kunst i offentlige rom.
  • Kunne ta på seg oppdrag og være trygg i rollen som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder.
  • Kunne identifisere og løse ulike faglige, praktiske og kommunikative utfordringer i arbeidsprosessen.
  • Kunne forankre og formidle kunstprosjektet på stedet, i kunstutvalget og til publikum.

Det utstedes kursbevis.

 

Geografisk oversikt
Det vil tas opp 5-15 kunstnere fra hver region.

Modul 1 arrangeres i Oslo 20. og 21. november 2023. Denne modulen er felles for alle deltakere.

Modul 2 arrangeres av Rogaland Kunstsenter i Stavanger og er et samarbeid med Hordaland kunstsenter. (modul 2 finner sted vinteren 2024. eksakte datoer kommer)

 

Varighet/omfang
Begge moduler går over to dager, totalt fire dager. Reisetid kommer i tillegg.

Deltakerne får en hjemmeoppgave mellom de to modulene.
Det forventes aktiv deltakelse i kurset og fullført hjemmeoppgave mellom de to modulene.

 

Økonomi
Kunstsentrene i Norge jobber for å kunne finansiere reise og opphold for alle deltakende kunstnere/kuratorer. Mer informasjon om dette kommer.

 

Deltakerkriterier

  • Profesjonell kunstner eller kurator (Medlem i NBK, NK, SDS, FFF og/eller Norsk kuratorforening). Det er de regionale kunstsentrene som skal behandle søknadene. Det er begrenset plass på kurset. Formell kompetanse, praktisk erfaring og geografisk spredning vil bli vurdert i forhold til øvrige søknader, dette for å få sammensatte grupper til kursets to ulike deler.
  • Interessert i å ta oppdrag som kunstkonsulent, men ønsker grunnopplæring/kvalifikasjon, eller erfaren kunstkonsulent som ønsker faglig påfyll, oppdatering på gjeldende regelverk og inspirasjon til gode formidlingsplaner

 

Søknad

  • Motivasjonstekst på maks 1 A4-side
  • CV på maks 1 A4-side

Søknaden merkes med ditt navn og ”kunstkonsulentkurs” og sendes som én samlet pdf.-fil på maks 20 MB til post@rogalandkunstsenter.no

Søknadsfrist: 31.08.2023.

 

Søknadene behandles av ansvarlig for arbeidet med kunst i offentlige rom ved de ulike kunstsentrene som er vertskap for modul 2, samt representanter fra de regionale kunstnerorganisasjonene.

 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med KIOR-ansvarlig ved RKS, Steffen C. Bekkelund på steffen@rogalandkunstsenter.no

Vi minner også om den aktive spørreundersøkelsen vedr. kunstkonsulentens rolle som du finner HER. Svarfristen er 15. august

 

Om Kunstsentrene i Norge:

Landets 15 regionale kunstsentrene har sitt utspring i kunstpolitiske tiltak fra 1970-årene, med sterke røtter i Kunstneraksjonen i 1974/75. Kunstsentrene har et overordnet ansvar for å styrke det levende kunstfeltet i distriktene gjennom å være regionale ressurssentre for visning og formidling av profesjonell samtidskunst og kunsthåndverk. Det enkelte kunstsenter representerer sin unike institusjonshistorie og er i dag et resultat av både lokale, regionale og nasjonale føringer som har vært lagt for de mellomstore kunstinstitusjoner. Kunstsentrenes samfunnsoppdrag er å stimulere til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsentrene har i snart 50 år vært regionale ressurs- og kompetansesentre for visuell kunst i alle landets regioner. Landsforeningen KiN (Kunstsentrene i Norge) ble etablert i 2010 og er en landsdekkende medlemsforening, et kunstfaglig nav og institusjonsnettverk for kunstsentrene.


Kunstkonsulentkurset har mottatt tilskudd fra KORO, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Billedkunstnerne Innlandet, flere her