Om RKS

Rogaland Kunstsenter er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst, og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN). RKS utvikler og gjennomfører kunstprosjekter i offentlig og private rom, driver fagutvikling, verner om den kunstneriske ytringsfriheten, og er et kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere. RKS ble stiftet i 1978 og er organisert som en forening med to medlemmer: Norske Billedkunstnere Rogaland (NBK-R) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R).

Organisasjon
Senteret er organisert som en forening med to medlemmer: Norske Billedkunstnere Rogaland (NBK-R) og Norske Kunsthåndverkere avdeling Vestnorge, Rogaland (NKVN-R) Senteret har Rogaland fylke som sitt primære virkeområde. Senteret er medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge. Kunstsenteret får tilskudd fra stat, fylke og kommune, og har i tillegg en del egeninntekter. Høyeste organ er Representantskapet som i sin tur velger medlemmer til Styret i Rogaland kunstsenter. I Representantskapet sitter 4 billedkunstnere, 4 kunsthåndverkere, 2 representanter fra Stavanger kommune, 2 representanter fra Rogaland fylkeskommune, og 1 representant for de ansatte. I Styret sitter 2 representanter for NBK-R, 2 representanter for NKVN-R, 1 representant for Rogaland fylkeskommune, 1 representant for Stavanger kommune og 2 representanter valgt på fritt grunnlag. Alle medlemmer i NBK-R og NKVN-R har møte- og stemmerett gjennom sine respektive årsmøter.

Historikk
Rogaland Kunstsenter (RKS), tidligere Rogaland Kunstnersenter, ble opprettet i 1978. Som et resultat av kunstneraksjonen i 1974 ble det opprettet 5 sentre i landet, hvor de andre var: Trøndelag (Trondheim), Møre og Romsdal (Molde), Hordaland (Bergen) og Nordnorsk (Svolvær). Opprettelsen var opprinnelig en 3-årig forsøksordning finansiert av Norsk kulturråd og et resultat av kunstnerorganisasjonenes forhandling med staten om å få sine egne, selvstyrte institusjoner. Dette som en motvekt til offentlige museer, kunstforeninger og private gallerier der kunstnerne selv hadde liten innflytelse på den kunstneriske profileringen. Etter hvert har flere kommet til, i dag er det 15 sentre som i all hovedsak er fordelt fylkesvis.

Fra 1981 har Rogaland Kunstsenter hatt virksomhet på Nytorget, først med adresse Nedre Dalgate 4-6, nå Nytorget 17, men hele tiden i samme hus: en jugendbygning fra 1906 som tidligere har tjent som Stavangers første varemagasin med koloniutsalg, stort manufakturutsalg og et da moderne bakeri. Bygningen er i dag eid av Stavanger kommune.

Et annet resultat av kunstneraksjonen var etablering av Norske Kunsthåndverkere i 1975. Fra og med 1983 kom organisasjonen med i kunstnersentrene hvorpå RKS fikk følgende eiere: Norske Billedkunstnere Rogaland (NBK-R) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R). I motsetning til fagorganisasjonene var ikke RKS åpen for medlemskap fra enkeltpersoner. I dag er NBK-R og NKVN-R ikke lengre eiere, men foreningen RKS sine to eneste medlemmer.

I 1995 fikk kunstnersentrene status som regionale formidlingsinstitusjoner med fylkeskommunen som hovedsamarbeidspartner. Samme år gjorde RKS større vedtektsendringer og det ble blant annet etablert et representantskap som øverste kontrollorgan og gjort endring av navn til dagens Rogaland Kunstsenter.

Aktiviteten til RKS har over flere år involvert sterke kunstprosjekter som sammen har formet og styrket senterets faglige og institusjonelle status. Programmet  har vært et samspill med overvekt

av utstillinger i eget galleri, uteromsaktiviteter og eksterne samarbeidsprosjekter, i tillegg til rollen som rådgiver for kunst i offentlig rom og en arena for seminarer og debatter.

RKS deltok med fem prosjekter som del av regionenes status som Europeisk kulturhovedstad i 2008.

I perioden 2009-2011 gjennomførte styret en opprydding og klargjøring av organisasjon og drift. Som del i dette var en bevisstgjøring av økonomiske rammer og en oppdatering av styringsverktøy. Arbeidet har tydeliggjort RKS ovenfor både brukere og bevilgende myndigheter, og resulterte i en tilråding om aktivitet og styringsform som ble enstemmig vedtatt av representantskapet 13. april 2011 med virkning fra 1.1.2012.

VEDTEKTER FOR ROGALAND KUNSTSENTER 2022

Plantegning for galleriet

 

Rogaland Kunstsenters årsrapporter

Årsmelding 2022
Årsmelding 2021
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016

 

Kunstsentrene i Norge (KIN) årsrapporter

Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017

 

Styret

Fie Von Krogh fra NKVN-R, styrets leder

     Vara Helle Mellemstrand fra NKVN-R

Kristin Velle-George fra NBK-R, styrets nestleder

Per Christian Brown fra NBK-R

     Vara Sandra Vaka Olsen fra BKFR

Eirin B. Hansen fra NKVN-R

     Vara Gro De-Martine fra NKVN-R

Henrik Lundberg, fritt grunnlag

Hard Olav Bastiansen fra Stavanger kommune (H)

     Vara Elise Karoline Sola Bringeland fra Stavanger kommune (H)

Daria Maria Szymanuik fra Rogaland fylkeskommune (MDG)

     Vara Susanne Hæstad fra Rogaland fylkeskommune (MDG)