For oppdragsgivere

Tittel: China Rocks (2008), Sted: Sandnes (Vågen vgs.), Kunstkonsulent: Torunn Thrall, Kunstnere: Beret Aksnes og Vegard Moen, Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune 


Rogaland Kunstsenter (RKS) fungerer som rådgiver for kunstprosjekter i offentlige rom.

I planleggingsfasen kan vi bidra med å utarbeide rammer for prosjektet og foreslå ulike prosesser for anskaffelse av kunst. Kunstsenteret kan veilede i bruk av ulike avtaledokumenter knyttet til offentlig kunst og gjennomføring av konkurranser.

Målet vårt er å få kunstprosjekter gjennomført der både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å komme tidlig inn i et prosjektet gir ofte best resultat og best involvering av alle samarbeidspartnere og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

Oppdragsgiver defineres i denne sammenheng som den instansen som initierer et prosjekt for anskaffelse av kunst til det offentlige rom. Det kan være fylkeskommune, kommune eller private aktører.

Ved rekruttering av kunstkonsulenter (oppdragstaker) kan vi utarbeide forslag til utlysningstekster og distribuere utlysningene til vårt nettverk av konsulenter og kunstnere. Vi forholder oss nøytralt til oppdragsgivers endelige beslutning, men vi kan bistå med å sikre gode prosesser for vurdering av søknader, gjennomføring av intervju og utvelgelse.

 

Kunstkonsulenten:

Å benytte seg av kunstfaglig kompetanse er en lønnsom investering for å oppnå gode resultater.

En kunstkonsulent eller kunstfaglig leder har som oppgave å utarbeide en kunstplan. Dette er nøkkeldokumentet under arbeidet med å gjennomføre et kunstprosjekt. Kunstplanen er også en forutsetning for å få utløst midler fra KORO, Statens organ for kunst i offentlig rom. KORO har også støtteordninger for kommunale og fylkeskommunale prosjekter.

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme honorarsatsen for kunstkonsulenter til oppdrag. Rogaland Kunstsenter anbefaler imidlertid at man benytter KOROs satser. Per 1. juli 2023 er KOROs honorarsats på kr. 776,- pr. time. 

 

Arbeidsverktøy/dokumenter:

Nedenfor finner du lenke til en rekke nyttige dokumenter som kan brukes ved initiering og gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom. Disse dokumentene kan også fungere som sjekklister over hva som kan være viktig å gå gjennom og ta stilling til i prosessen. Det er Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) som har utarbeidet verktøyene. 

En rekke kommuner har etablert egne kommunale retningslinjer (kommer) for gjennomføring av kunstprosjekter i det offentlige rom. Å ha slike retningslinjer sikrer forutsigbarhet, effektivitet og åpenhet i prosessen og er et nyttig verktøy for alle involverte parter. Dersom din kommune mangler, og ønsker å etablere egne retningslinjer for kunst i offentlig rom, kan RKS bistå med dette. Ta i så fall kontakt med RKS ved å bruke kontaktinformasjonen nederst på denne siden.

 

Nyttig informasjon og lenker innen KIOR-arbeid:

 

Kontaktinformasjon (Rogaland Kunstsenter)

Steffen Bekkelund 
Rådgiver: fylkes- og kommunekontakt
steffen(at)rogalandkunstsenter.no
976 40 184