Oversikt over støtteordninger for kunst offentlig rom

Det finnes en rekke støtteordninger som man kan søke midler fra når man skal realisere et kunstprosjekt i det offentlige rom. Rogaland Kunstsenter har samlet de mest relevante på denne siden som vil oppdateres fortløpende.

 

KORO

Kunst i offentlig rom i Oslo (KORO) jobber først og fremst med kunst i offentlige rom i statlige anlegg, men de deler også ut en årlig sum til kommunale og fylkeskommunale bygg. I tillegg har de egne ordninger for støtte til formidling og kompetanseutvikling.

 • Lokalsamfunnsordninga (LOK) 
  Denne ordningen erstatter de to kunstordningene KOM (kunstordninga for kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg) og URO (kunstordninga for offentlege uterom). Gjennom den nye ordningen vil KORO styrke samarbeidet med kunst- og miljøene i regionene og med kommuner og fylkeskommuner. Ordningen har ressurser til disse formålene:
  -forprosjektmiddel til planlegging og utvikling av kunstprosjekt innanfor dei aktuelle programma.
  -tilskot til finansiering av prosjekt som allereie er utvikla og planlagde.
  -kompetansebistand frå KORO til produksjon eller koproduksjon av store og/eller kompliserte prosjekt eller når søkaren ikkje har eit produksjonsapparat sjølv.
  -middel til formidlingstiltak og tiltak som fremjer kunnskap og kompetanse innanfor verkefeltet til ordninga.
  To grupper kan søke om middel frå Lokalsamfunnnsordninga. Den eine gruppa er profesjonelle kunstnarar og kuratorar, den andre er lokale og regionale styresmakter. Aktørar frå kunstfeltet og kommunesektoren kan søke om tilskot til prosjekt kvar for seg og saman. Kommunar og fylkeskommunar må knyte til seg kunstfagleg kompetanse i utforminga av søknader. Det bli éin søknadsrunde i året med frist 1. februar.
 • Kunstordningen LES
  Denne ordningen tilbyr kunst til statlige etater og institusjoner som enten holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg, bygget før 1998. Kunstordningen er søkbar, og en ny tildelingsrunde lyses ut hvert annet år. Søknadsfrist er 1. mars 2019.
 • Støtte til formidling og kompetanseutvikling
  Formålet med KOROs tilskuddsordning er å bidra til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Tilskuddet er rettet mot regionale og lokale fagmiljøer. Kunstnere, kuratorer, kunstsentre, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innenfor fagfeltet kan søke tilskudd til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak (foredrag, kurs, seminar, konferanser, publikasjoner m.m.) som bidrar til faglig utvikling og formidling av ny kunnskap. Maksimalt søknadsbeløp er 100.000 kroner. Søkerens egenandel må være på minst 20 % av totalbudsjettet. Egeninnsats kan innberegnes i beløpet.
  Søknader om tilskudd til kunstfaglige formidlings- og kompetanseutviklingstiltak behandles fortløpende. Behandlingstid vil være fra 2-4 uker.

 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

 • Tilskudd til allment kulturarbeid i Rogaland
  Tilskuddsordningen til Rogaland Fylkeskommune skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode.
  Tilskudd kan gis til kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket.
  Søknadsfrister er 15. april og 1. desember hvert år.