27.08.20

Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst

Søknadsfrist 1 september kl.13.00

Mer info og digital søknadsportal:

Regionale prosjektmidler

 

 

RETNINGSLINJER

Regionale prosjektmidler for visuell kunst

1. Formål med ordningen

 • å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter

 • å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet

   

  2. Hva kan det søkes om tilskudd til?

  Utstillinger og andre formidlingsprosjekter.

  3. Målgruppe

  Ordningen retter seg mot profesjonelle kunstnere som bor og/eller virker i Norge.

  4. Administrasjon av tilskuddsordningen
  Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter og står som eier av ordningen.

  Søknad om støtte blir behandlet på to nivåer:
  Midlene blir fordelt av en tildelingskomite etter innstilling fra 5 regionale innstillingskomiteer.

  De regionale innstillingskomiteene oppnevnes av Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK) sentralt og består av:
  – to representanter oppnevnt av Norske Billedkunstnere
  – én representant oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere

  KiN har det koordinerende ansvaret for sammensetningen av komiteene jf. krav nedenfor. Leder i hver regionale innstillingskomité oppnevnes av styret KiN.

  Tildelingskomiteen består av lederne for de fem regionale innstillingskomiteene.

  Krav til sammensetning av komiteene:

  Representantene skal ha kunstfaglig kompetanse. Utvalgets sammensetning skal sikre bredde og spisskompetanse innen ulike kunstuttrykk, en helhetlig oversikt over feltet og kunnskap om den regionale kunstscenen. Det er viktig at hovedtyngden av komiteenes medlemmer skal ha regional forankring. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

 

Foruten kunstnere vil det også kunne oppnevnes fagpersoner med kunstfaglig kompetanse, eksempelvis kunsthistorikere/teoretikere og kuratorer. Av habilitetshensyn kan ikke institusjonsledere eller andre representanter for institusjoner i regionen oppnevnes.

Hver av representantene skal ha ett personlig varamedlem.

Komitémedlemmene blir oppnevnt for en funksjonstid på to år med mulighet for gjenoppnevning for to år til. Komitémedlemmer kan ikke søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst i den region de er oppnevnt til komitémedlem i. Lederne for innstillings- komiteene/tildelingskomiteen kan ikke søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst.

Fem kunstsentre fungerer som sekretariat for de regionale innstillingskomiteene. Sekretariatfunksjonen rullerer mellom kunstsentrene med et intervall på fire år.

Kunstsentrene i Norge (KiN) er sekretariat for tildelingskomiteen.

5. Vilkår

Det kan gis støtte til utstillinger/prosjekter ved alle typer offentlig tilgjengelige visningssteder.

Støtten kan bare brukes til utstillinger som skal holdes eller påbegynnes senest to år etter året for søknadsfristen. Regionale prosjektmidler kan bare nyttes til separatutstillinger og gruppeutstillinger, ikke til kollektivutstillinger. Kollektivutstillinger er i denne sammenhengen definert som utstillinger der kunstnerne etter åpen invitasjon sender inn verk som så, med eller uten juryering, blir stilt ut samlet.

Det gis ikke støtte til utstillinger som er påbegynt før søknadsfrist. Det gis ikke støtte til avsluttede eller påbegynte utstillinger eller prosjekter. Det gis ikke støtte til utstillinger i utlandet.

6. Vurdering

Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt ut fra et kunstnerisk skjønn og en samlet geografisk, institusjonell og økonomisk vurdering.

Søknad, vedlegg og billedmateriale (lydmateriale m.m.) gis en helhetlig vurdering med hovedvekt på prosjektets kunstneriske kvalitet, men flere elementer inngår i en samlet vurdering av tiltaket:
– kunstnerisk kvalitet

– formidling/distribusjon til en allmenn og/eller faglig offentlighet
– graden av nyskaping, i forhold til sammenlignbare prosjekter (historikk)
– gjennomføringsevne
– økonomi, budsjettering og finansiering
– det tas også hensyn til variasjon i kunstuttrykk, geografi og institusjon/visningssted
Ved den endelige tildelingen (2. juryering) av Regionale prosjektmidler skal det tas både regionale og institusjonelle hensyn. Med institusjonelle hensyn menes også en vurdering av visningsstedets profesjonalitet og formidlingsressurser.

7. Kunngjøring og søknadsfrist

Aktuell søknadsfrist for tilskuddsordningen blir kunngjort årlig i relevant fagpresse og på KiNs hjemmeside. Det kan kun søkes Regionale prosjektmidler for visuell kunst via KiNs søknadsportal, som stenges til oppgitt dato og tidspunkt. Søknader sendt etter utlyst søknadsfrist blir ikke lagt frem for behandling.

8. Krav til søknaden:

 1. a)  Fullstendig utfylt søknadsskjema, som også inkluderer budsjett med søknadsbeløp og finansieringsplan.

 2. b)  Kortfattet prosjektbeskrivelse som bl.a. må inneholde prosjektidé og forklaring på hvordan denne er tenkt realisert. Det gjøres oppmerksom på at søknadsportalen har et begrenset antall tegn til denne teksten.

 3. c)  CV med opplysninger om utdanningen til søkeren, tidligere kunstnerisk virksomhet som utstillinger, deltaking på juryert(e) utstilling(er), innkjøp, offentlige oppdrag o.l. samt eventuell erfaring fra annen virksomhet.

 4. d)  Relevant billedmateriale/lydmateriale/skissemateriale/videoskisse/dokumentasjon av prosjektet eller tidligere arbeider.

 5. e)  Utstillingsavtale som viser hvordan utstillingsutgiftene er tenkte delt mellom kunstner og arrangør.

Ny søknad fra samme søker kan ikke behandles før rapport og regnskap fra en tidligere støttet utstilling er innsendt. Rapport leveres via KiNs søknadsportal.

Det gis tilskudd til honorarer for kunstnerens arbeid med produksjon av kunst til utstilling, montering o.l på visningsstedet, i tillegg til produksjonsutgifter som f.eks. materialer, teknisk bistand, innramming, katalog o.l.

Søknaden, med relevante vedlegg og dokumentasjon på kunstnerisk virksomhet, kan kun leveres via digital søknadsportal på Kunstsentrene i Norges hjemmeside: http://www.kunstsentrene.no/regionale-prosjektmidler-for-visuell-kunst/ https://soknad.kunstsentrene.no/

9. Søknadsbehandling

Hver enkelt regionale innstillingskomité behandler søknadene og innstiller i prioritert rekkefølge og med forslag til tildelingsbeløp.

Fem innstillingskomiteer har sekretariat ved oppgitt kunstsenter (2018-2022): 1 ØST: Viken: Østfold Kunstsenter
2 MIDT: Innlandet, Trøndelag: Oppland Kunstsenter
3 SØR: Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland: Agder Kunstsenter

4 VEST: Vestland, Møre og Romsdal: Sogn og Fjordane Kunstmuseum
5 NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk Kunstnersenter

 

Søknad behandles av innstillingskomiteen i den region kunstneren skal avholde utstillingen i. Sekretariatet forbereder, tilrettelegger og avholder møter i den regionale innstillingskomiteen. Sekretariatet har uttalelsesrett, men kan ikke gjøre faglige vurderinger eller ta beslutninger i komitémøtene.

Innstillingskomiteene og tildelingskomiteen plikter å følge Forvaltningsloven og dets habilitetsregler. Kunstsentrene i Norge anvender Kulturrådets regler om habilitet og sendes, sammen med en instruks, til de regionale komiteene. https://www.kulturradet.no/documents/10157/7149a6d7-d037-4eec-99d9-73f86732c33e

Den generelle vurderingen og det kunstneriske skjønnet til innstillingskomiteene blir lagt til grunn ved behandling av søknadene. Begrunnede innstillinger med søknader blir videre overført til tildelingskomiteen.

Tildelingskomiteen samordner innstillingene og tar endelig avgjørelse om tildeling og tildelingsbeløp etter en samlet vurdering. Tildelingskomiteen kan prioritere utstillinger i område der det fra før er manglende utstillingstilbud.

Inntil endelig vedtak om tildeling foreligger, er behandlingen unntatt offentlighet.
KiN informerer søkerne om vedtaket til tildelingskomiteen så snart endelig vedtak er fattet.

10. Klage

Vedtaket kan påklages til Kulturdepartementet, men ikke når det gjelder det faglige kunstneriske skjønnet, jf. forskrift av 20. november 1987 nr. 924 om unntak fra muligheten til å klage over vedtak i Kulturrådet, Fond for lyd og bilete og Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Klage skal sendes til Kunstsentrene i Norge (KiN) innen tre uker etter at vedtaket har kommet frem til søkeren.

11. Utbetaling av tilskudd

KiN utbetaler tilskuddet til søker så snart tildelingskomiteen har fattet endelig vedtak og senest innen 1. desember.

12. Eventuell tilbakebetaling av tilskudd

Dersom utstillingen ikke blir gjennomført i tråd med forutsetningene, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt. Tilbakebetalte tilskudd øker neste års stipendmidler med tilsvarende beløp, slik at disse brukes i tråd med formålet for ordningen.

13. Rapportering fra tilskuddsmottaker

Søkere som får støtte, må sende rapport fra utstillingen via KiNs søknadsportal senest én måned etter at utstillingen er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
a) Regnskap

b) Beskrivelse av hvordan utstillingen/prosjektet har blitt markedsført c) Publikumsoppslutning
d) En vurdering av arbeidet utstillingsstedet har gjort med utstillingen

Kunstsentrene i Norge (KiN) rapporterer om bruken av midlene til Kulturdepartementet og gjennom den årlige rapporten om den samlede virksomheten sin til Kulturrådet.

14. Kontroll

KiN og Riksrevisjonen kan kontrollere at tilskuddet blir benyttet i tråd med forutsetningene jf. Stortingets bevilgningsreglement § 17, der det heter at:
«Når det av statsmidler ytes tilskudd eller bidrag til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt departementets kontroll, skal det, hvis ikke annet bestemmes, overfor mottakeren tas forbehold om adgang for den forvaltningsgren som yter bidrag eller tilskudd, og for Riksrevisjonen, til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.»

KiN kan be sekretariatene for de fem regionale innstillingskomiteene om å kontrollere dataene som ligger til grunn for utarbeidingen av innrapportert materiale.

15. Reaksjonsformer

Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med forutsetningene, vil dette påvirke vurderingen av eventuelle nye tilskudd. Videre kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakeført.

Retningslinjer til Regionale prosjektmidler for visuell kunst ble utarbeidet i 2018 i samarbeid med Kulturrådet og revidert i 2019 og i 2020 av Kunstsentrene i Norge (KiN). Retningslinjene gjeldene fra og med utlysning 2020 er sendt på høring til kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF).

Vedtatt av styret i Kunstsentrene i Norge (KiN) Oslo, 13.02.2020