19.11.21

Utstilling: Utbrudd 2020-2021

Siri Skjerve "Irrevocable"

Utbrudd 2020-2021

20. november – 19. desember 2021

Åpning: 19. november kl. 19:00

Åpent torsdag – fredag kl. 11:00 – 15:00 og lørdag – søndag kl. 12:00-16:00

 
Utstillere:
A-project
Arne Rygg
Christopher Jonassen
Fie von Krogh
Ingeborg Annie Lindahl
Ingrid Toogood
Kristin Velle-George
Njål Lunde
Maia Birkeland
Marianne Løvvik
Marius Moldvær
Mirjam Tho
Mona Orstad Hansen
Qianhui Qian
Yngvar Larsen
Jørund Aase Falkenberg
Siri Skjerve
Sandra Blichert
Tone Andersen
Tove Kommedal
 
Rogaland Kunstsenter har gleden av å presentere gruppeutstillingen “Utbrudd 2020-2021”.
 
20 kunstnere fra ulike steder i Norge har skapt kunstverk som reflekterer over koronapandemien som har lammet verdenssamfunnet størstedelen av de to siste årene. Verkene belyser ulike aspekter ved den betydelige påvirkningen pandemien har hatt, både med tanke på enkeltmenneskers liv og samfunnet som helhet.
 
Naturen og umiddelbare omgivelser har fått større plass i løpet av tiden med nedstengt samfunn og sosiale begrensninger. Dette viser tydelig igjen i samtidskunst som er produsert i perioden 2020-2021.
 
Forholdet til det omkransende landskapet, relasjonen til dyreriket, hjemmene vi lever i, og ikke minst vår egen kroppslighet og trang til menneskelig kontakt spiller en rolle i de utvalgte kunstneriske uttrykkene. Tiden brukes til å granske dette innsnevrede nærmiljøet, og gjennom dette vise selvet i den nye tilværelsen med solidarisk ‘fangenskap’ og sårbarheten som ytres i møte med denne usynlige trusselen.
 
Det nære og trygge settes opp mot vår egen dødelighet, og forgjengelighet som menneskeart. Opplevelsen av tid og sted er abstrahert i flere av verkene. Det gis rom for å reflektere rundt verdens samfunnsstrukturer, både i nåtid og historisk, sett i lys av den globale påvirkningskraften naturen viser oss at den besitter. 
 
Utstillingen danner med dette en inngangsport til mange ulike erfaringer fra den kollektive livsendringen som oppsto i kjølvannet av dette utbruddet.
 
 
Kurator: Jane Sverdrupsen, daglig leder Rogaland Kunstsenter.
 
Hans Edward Hammonds, leder for Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR), holder åpningstalen.
 
Utstillingen er støttet av Stavanger kommune, og åpner i forbindelse med kommunens Gjenoppdagelsesfest som feirer at tiden med strenge koronarestriksjoner er over.
 

 

 

Stavanger K&MFEST feirer gjenåpningen av kulturlivet med konsert ved Rogaland Kunstsenter! Programmet består av en kombinasjon av meditativ og festlig musikk med et variert uttrykk.

Konserten starter kl 20:00. Her spiller gitaristen Tormund Blikra Vea, pianist Ellisiv Tandberg, kontrabassisten Markus Weinhold og fiolinisten Laurens Weinhold.

François Rabbath (1931 Aleppo)

 
Poucha Dass (Meditation on Indian Raga)
Ibérique Péniculaire
Breize
 
Markus Weinhold, Kontrabass
 
Heitor Villa
-Lobos (1887-1959)
 
Prelude nr 1
 
Manuel Ponce (1882-1948)
Por ti mi Corazon
Campo y Fiesta
 
Tormund Blikra Vea, Gitar
 
Jean Sibelius (1865-1957)
 
Impromptu
 
Einojuha
ni Rautavaara (1928-2016)
 
Fra pianosonata nr 2
 
Ludvig Irgens-Jensen (1894-1969)
Bols vise
 
Altar
 
Gabriel Fauré (1845-1924)
Sicilienne
Laurens Weinhold, Fiolin
Ellisiv Tandberg, klaver
 
 
 
 
 
 
 
 

Outbreak 2020-2021

November 20 – December 19 2021

Opening: Friday November 19 at 19.00

Open Thursday – Friday at 11.00 – 15.00 and Saturday – Sunday at 12.00-16.00

 
Exhibitors:
A-project
Arne Rygg
Christopher Jonassen
Fie von Krogh
Ingeborg Annie Lindahl
Ingrid Toogood
Kristin Velle-George
Njål Lunde
Maia Birkeland
Marianne Løvvik
Marius Moldvær
Mirjam Tho
Mona Orstad Hansen
Qianhui Qian
Yngvar Larsen
Jørund Aase Falkenberg
Siri Skjerve
Sandra Blichert
Tone Andersen
Tove Kommedal
 
Rogaland Kunstsenter is pleased to present the group exhibition “Outbreak 2020-2021″.
 
20 artists from different places in Norway have created works of art that reflect upon the corona pandemic which has paralyzed the world community for the majority of the last two years. The works shed light on various aspects of the significant impact the pandemic has had, both with regard to the lives of individuals and society as a whole.
 
Nature and immediate surroundings have become more prominent during the time with a closed down society and social restrictions. This is clearly visible in contemporary art produced in the period 2020-2021.
 
The relationship to landscape, the animal kingdom, the homes we live in, and not to mention our own physicality and urge for human contact, play a role in the selected artworks. Time is used to examine this narrowed down environment, and through this show the self in this new life of solidaric ‘captivity’, and the vulnerability expressed in the face of this invisible threat.
 
That which is near and safe is juxtaposed with our own mortality, and perishability as human species. The experience of time and place is abstracted in several of the works. There is room to reflect upon the world’s social structures, both in the present and historically, seen in the light of the global influence nature shows us that it possesses.
 
The exhibition thus forms a gateway to many different experiences from the collective life change that arose in the wake of this outbreak.
 
 
Curator: Jane Sverdrupsen, general manager of Rogaland Kunstsenter.
Hans Edward Hammonds, leader of BKFR will hold the opening speech.
 
The exhibition is supported by Stavanger Municipality, and opens in connection with their Rediscover Party, which celebrates the end of strict COVID-19 restrictions.
 
 
 
 


 
 
Foto av Oddbjørn Erland Aarstad