08.03.21

OPENING UP/ CLOSING IN

Opening up/Closing in videoprogram på Rogaland Kunstsenter 8.-13.mars 2021

Se kunstnersamtale med kunstnere bak videoverk på RKS YouTube kanal, 45 min.

 

Velkommen til performancekunst for video-program på Rogaland Kunstsenter 8.-13.mars 2021. Programmet er kuratert av Anne-Marte Eidseth Rygh og Hans Christian van Nijkerk. Utstillingen er produsert av Performance Art Bergen (PAB) og presenteres i samarbeid med daglig leder for Rogaland Kunstsenter (RKS) Jane Sverdrupsen. Det er første gang PAB Lokal arrangeres i Stavanger.

 

Deltakende kunstnere som presenterer performancekunst for video: Aino El Solh, Hanne Klaas, Isabell Spengler, Lena Chen, Magdalena Kallenberger, Maicyra Leão, Mikala Hyldig Dal, Olga Sonja Thorarensen, Linnea Langfjord Kristensen, Sidsel Christensen og Mustafa Boga.

 

Det vil bli vist fire videoverk i løpet av fire dager, etterfulgt av samlet visning av alle på fredag og lørdag. Hver dag vises en video først innendørs på RKS, før den vises i vindu ut mot Nytorget og online på PABs arrangementside på Facebook om kvelden. 

 

PROGRAM:  

Mandag, 08.mars: Maternity Fantasy Artist Collective 


RKS inne 10-16.00 


Vindu 19-22.00 


Online 19-20.00 

Tirsdag, 09.mars: Linnea Kristensen 


RKS inne 10-16.00 


Vindu 19-22.00 


Online 19-20.00 

Onsdag, 10,mars: Sidsel Christensen  


RKS inne 10-16.00 


Vindu 19-22.00 


Online 19-20.00 

Torsdag, 11.mars: Mustafa Boga


RKS inne 10-16.00 


Vindu 19-22.00 


Online 19-20.00   

Fredag og lørdag 12.-13.mars:  Alle filmene vises samlet


RKS inne 10-16.00 


Vindu 19-22.00 


Online 19-20.00

 

 

OPENING UP/ CLOSING IN

 

Tittelen peker på den dynamiske ambivalensen mellom å åpne opp for nye ideer og beskytte det som er konsekvent eller kjent. I utlysningen for utstillingen foreslo vi temaer som konkretiserer denne kompleksiteten: mangfold, lekenhet, humor, ambivalens, intuisjon, union og opprør. Temaer som kunstnerne har svart på og som kontekstualiserer utstillingen. 

«Tittelen peker også på en stedsspesifikk parallell for Rogaland Kunstsenter, som nå lever i usikkerhet angående hvor de fysisk skal holde til. Kunstsenteret opplever eksternt press om å flytte fra det stedet de har holdt til i 40 år. Å vise kunstverkene fra innsiden av bygningen som åpner seg ut mot torget, er en respons på denne situasjonen».

Kurator Anne-Marte Eidseth Rygh

 

«Usikkerhet har en skadelig innvirkning på samfunnet, økonomien og menneskers

mentale tilstand, men det er også en levende og nødvendig del av å skape kunst. Men selv om det i stor grad kan ha en positiv innvirkning på den kreative prosessen, er usikkerhet samtidig en dårlig forutsetning for å produsere og opprettholde kunst». 


Kurator Hans Christian van Nijkerk

 

MANDAG 8. mars / Kvinnedagen

MATERNAL FANTASIES

 

Kunstnerkollektiv med base i Berlin. Bestående av Aino El Solh, Hanne Klaas, Isabell Spengler, Lena Chen, Magdalena Kallenberger, Maicyra Leão, Mikala Hyldig Dal og Olga Sonja Thorarensen (tidligere medlem) Mottakere av 2019/2020 M1 Arthur Boskamp-Stiftung Advancement Award. 


Tittel: «Suspended Time»

«Maternal Fantasies – et kollektiv av kunstnere og mødre – bruker blandede prosedyrer fra feministisk praksis, barnespill, aktivistbevegelser og surrealistiske avantgardeteknikker til å produsere fantastiske situasjoner som ligger et sted mellom det hverdagslige, det historiske og det overskridende. Vi betrakter kunst, forskning og diskurs som partnere som forsterker hverandre og styrker etterprøvbarheten til utforskningen vår. Dermed nærer klassiske tekster om feministisk omsorgsetikk og teorier om morsrollen gruppens kunstneriske produksjon, sammen med subjektive opplevelser og selvbiografiske skrifter, som blir forvandlet til kor- og soloscener. Etter vår forståelse er ikke moring utelukkende en fysisk og fast kategori eller identitet, men representerer i stedet målbevisst tid, oppmerksomhet, pleie, beskyttelse og en avbrutt sinnstilstand som gir opphav til en særegen tankedisiplin (Ruddick, 1989). I forhold til kunst blir vår forsoningsprosess direkte påvirket av hverdagslige, private fortellinger, stedforstyrrelser og øko, queer, kommunitarianisme og feministiske diskurser. Vår kollektive produksjon – som krever distribusjon av kunstnerisk ansvar så vel som husholdnings- og følelsesmessig arbeidskraft – samtidig som at det fungerer som et sted for sosial eksperimentering og politisk-performativ praksis”.

 

TIRSDAG 9. mars

 

LINNEA LANGFJORD KRISTENSEN

Kristensen bor i London og jobber i Storbritannia og Danmark. Hun har en MA fra The Royal College of Art, London og jobber som forsker.

Tittel: «Bretten»

 

«Dette verket er basert på et vokabular som foreslår et alternativt forhold mellom ‘forfatter / skaper’ og ‘utøver’. Et grunnlag for å tillate mangfold gjennom samarbeid. Vokabularet er en motgift til den dominerende ideen om at vi alle skal være sterke, uavhengige individer. Fokuset ligger på forholdets natur mellom ‘skaper’ og utøver. Utgangspunktet er et dikt jeg skrev om bretting: Når du bretter noe, deler brettet seg, skiller seg og multipliserer det som er brettet, mens det samtidig forbinder sider, avslører og skjuler. Bretting er en motstridende handling, det sletter samtidig som det åpner. Dette er også det som skjer når man inviterer en annen til å utøve en performance for seg. Utøveren tolker og begynner å brette eller åpne, slette eller avsløre konseptet. Med vokabularet i sentrum, tolker utøveren ‘skaperens’ opprinnelige konsept. Utifra deres tolkning og behov tar en performance form. Jeg, ‘skaperen’, er til stede som et konstant støtte- og referansepunkt for tolkningen. Dette er en måte å gi fra seg autoritet og stole på andres evner, både for utøver og ‘skaper’ som er avhengige av hverandre. Når utøverens tolkning blir det endelige verket og metoden kan brukes uansett evner er verket også mer inkluderende”.


ONSDAG 10. mars

SIDSEL CHRISTENSEN


Christensen bor i København og jobber i Bergen, hvor hun har en doktorgradsstilling på Kunstakademiet i Bergen.


Tittel: «Composition For Study X»


«Jeg bruker videoinstallasjon og performance til å undersøke fremstillingene av virkeligheten, fremstillinger som utspiller seg mellom autentiske og fiktive konstruksjoner. Jeg bruker kroppen min til å samhandle med et landskap som er kjent og innebygd i meg på en eller annen måte, men også fremmedgjort og abstrakt. Arbeidet utforsker hvordan vi rammer inn verden fra avstand, hvordan vi legemliggjør verden, og hvordan vi tegner forbindelseslinjer mellom vårt indre og ytre landskap. Hvordan ville vi opplevd verden hvis den bare var innendørs? En person beveger seg i et begrenset og lite rom. Stedet tilsvarer videoens faktiske skjermstørrelse samtidig som arealet utgjør et arkitektonisk sted. Det er konkret og drømmende samtidig. Kvaliteter som tid og tyngdekraft, opp og ned, trykk og tekstur utforskes av utøveren og samtalen utvikler seg».
Utøverne i videoen er Jakob Christensen og Maria Nadia S. Nielsen.


TORSDAG 11. mars

MUSTAFA BOGA


Boga bor og jobber i London, Storbritannia og Adana, Tyrkia. Han har en MA i kunst fra Central Saint Martins, London. Han jobber også som kurator.

Tittel: «Blowing my cover or something like that»

«Jeg undersøker usynlighet som en politisk mulighet. Det er en prosess med eksperimentering med håndbevegelser, dans og kroppsspråk, utforsking av kvinnelighet og maskulinitet samt etniske representasjoner mot nasjonalisme. En performance som viser til et mangfoldig utvalg av identiteter og ønsker. Det stilles spørsmålstegn ved om alle LHBTQ-personer, eller seksuelle minoriteter, bør tilegne seg vestlige modeller for synlighet av homofil som en universell modell uavhengig av deres sosiale, kulturelle eller nasjonale bakgrunn? Og hva skjer når du ikke synliggjør en slik modell? Jeg forsøker å se på dette komplekse problemet fra min egen etniske, sosiale og seksuelle bakgrunn. Som en tyrkisk / syrisk-arabisk / britisk / skeiv kropp, hvordan kan jeg unngå å velge mellom min seksualitet og etniske identitet. Videoen får seerne til å bevege seg i forskjellige miljøer som noen ganger er konstruert som natur, noen ganger veier, noen ganger et tyrkisk bad, labyrinter eller som danseklubber. I løpet av denne reisen prøver jeg å danne nye fantasier og arrangerte utøvelsen med et repertoar av musikk fra min barndom, arkivopptak, tekster, dikt og talte ord. »

—————————————————————————————————————————
Utstillingen er produsert av Performance Art Bergen (PAB), en medlemsorganisasjon for performancekunstnere og andre som er interessert i billedkunstperformance.
Organisasjonen ble stiftet i 2011 og har siden den gang arrangert en rekke større internasjonale performancefestivaler, utført internasjonal utveksling og hatt teoriprogram med seminarer og workshops. PAB har som mål å styrke og synliggjøre performancekunst. PAB holder til i Bergen men arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Alle kunstnere i dette visningsprogrammet er medlemmer av PAB.
www.performanceartbergen.no

 

ENGLISH
08-13 MARCH 2021 ROGALAND KUNSTSENTER

 

OPENING UP / CLOSING IN

 

The title points to the dynamic ambivalence between opening up to new ideas and protecting what is consistent or known. In the announcement for the open call, we suggested themes that illustrate this complexity: multicultural, diversity, playfulness, humor, ambivalence, intuition, union and rebellion. Themes to which the artists have responded and which contextualize the exhibition.

 

Participating artists presenting performance art for video:

 

Aino El Solh, Hanne Klaas, Isabell Spengler, Lena Chen, Magdalena Kallenberger, Maicyra Leão, Mikala Hyldig Dal, Olga Sonja Thorarensen, Linnea Langfjord Kristensen, Sidsel Christensen and Mustafa Boga.

 

«The title also points to a site specific parallel for Rogaland Kunstsenter as it faces a forced uncertainty of staying or moving from its residence of 40 years. Screening the videos from inside the building opening up to and facing the square is a response to this situation».

Curator Anne-Marte Eidseth Rygh

 

«Uncertainty, while having a damaging effect on society, the economy and people’s mental state, is also a vital and necessary component of the act of creating art. But while it may largely have a positive influence on the creative process, uncertainty has a damaging effect in terms of producing and maintaining the arts.»

Curator Hans Christian van Nijkerk

 

The exhibition is produced by Performance Art Bergen (PAB) PAB Lokal and is presented in collaboration with director of Rogaland Kunstsenter (RKS) Jane Sverdrupsen.MONDAY 08th of March / Screening on International Women’s day.
MATERNAL FANTASIES COLLECTIVE


Artist collective based in Berlin. Consisting of Aino El Solh, Hanne Klaas, Isabell Spengler, Lena Chen, Magdalena Kallenberger, Maicyra Leão, Mikala Hyldig Dal, and Olga Sonja Thorarensen (former member). Recipients of the 2019/2020 M1 Arthur Boskamp-Stiftung Advancement Award.


Title:  «Suspended Time»


«Maternal Fantasies – a collective of artists and mothers – use mixed procedures from feminist practices, children games, activist movements, and surrealists avant-garde techniques to produce fantastical situations that lie somewhere between the everyday, the historic and the transgressive. We consider art, research and discourse as partners which feed into each other and strengthen the verifiability of our investigations. Thus, classic texts on feminist care ethics and maternal theory nourish the group’s artistic production, along with subjective experiences and autobiographical writings, which are transformed into choirs and solos scenes. In our understanding, mothering is not exclusive to a physical and fixed category or identity, but instead represents dedicated time, attention, nurturance, protection, and an interrupted state of mind, which gives rise to a distinctive discipline of thoughts (Ruddick, 1989). In relation to art, our research process is directly affected by everyday, private narratives, site interference, and eco-queer- communitarian-feminist discourses. Therefore, our collective production – which requires the distribution of artistic responsibilities as well as domestic and emotional labor – functions simultaneously as a site of social experimentation and political-performative practice”.

 

TUESDAY 09th of March

LINNEA LANGFJORD KRISTENSEN


Kristensen lives in London and works in the UK and Denmark. She has an MA from The Royal College of Art, London and works as a researcher.


Title:  «The Fold»


«This performance is based on a vocabulary which proposes an alternative relationship between ‘author/creator’ and ‘performer’. This forms the foundation for allowing diversity in terms of collaboration. The vocabulary is an antidote to the dominating idea that we should all be strong, independent individuals. The focus is on the nature of the relation between ‘creator’ and performer. The starting point is a poem I wrote about folding: When you fold something, the fold divides, separates and multiplies what is folded, whilst simultaneously, it connects sides, reveals and hides. Folding is a contradictory act, simultaneously deleting and opening up. This is also what happens when we invite others into a performance piece.

They interpret it and it begins to fold (open, delete, reveal etc.). With the vocabulary at the centre, the performer interprets the ‘creator’s’ original concept. From their interpretation and needs, a performance is developed. I, the ‘creator’, am present as a constant support and reference point for the interpretation. This is a way to hand over authority and trust someone else’s abilities, both for performer and ‘creator’ who are dependent on each other. As the performer’s interpretation becomes the final piece, the method is open to all abilities and more inclusive”.

 

WEDNESDAY 10th of March

SIDSEL CHRISTENSEN


Christensen lives in Copenhagen and works in Bergen, where she has a PhD position at the Art Academy in Bergen.


Title: «Composition For Study X»


«I am using video installation and performance to investigate the representations of reality, representations that unfold between the authentic and fictive constructions. I use my body to interact with a landscape that is both familiar and embedded in me somehow, but also estranged and abstracted. The work explores how we frame the world from a distance, how we embody the world, and how we draw up connecting lines between our internal and external landscapes. How would we experience the world if it was only indoors? A person moves in a limited and little space. The site creates the videos real screen measure and area at the same time constituting an architectural site. It is concrete and dreamy at the same time.

Qualities such as time and gravity, up and down, pressure and texture is explored by the performer and the conversation develops»
Performers in the video are Jakob Christensen and Maria Nadia S. Nielsen.

 

THURSDAY 11th of March

MUSTAFA BOGA


Boga lives and works in London, UK and Adana, Turkey. He has an MA in Fine Art from Central Saint Martins, London and is involved in curating.


Title: «Blowing My Cover Or Something Like That»

«Looking at invisibility as a political possibility. It is a process of experimentation with hand gestures, dance and body language, exploring femininity and masculinity, and ethnic representatives against nationalism. An imagining of visibility for a diverse range of identities and desires. It questions if all LGBTQ people, or sexual minorities, should adopt Western models of gay visibility as a universal model regardless of their social, cultural, or national backgrounds? And what happens when you don’t look the part? I tried to look at this complex issue from my own ethnic, social and sexual background. As a Turkish/Syrian-Arab/British/Queer body, how could I avoid choosing between my sexuality and ethnic identity. The video is leading viewers to move within different environments which are sometimes constructed as nature, sometimes roads, sometimes a hammam, labyrinths or as dance clubs. During this journey I tried to form new fantasies and arranged the performance with a repertoire of music from my childhood, archived footage, lyrics, poem and spoken words».

—————————————————————————————————————————

The exhibition is produced by Performance Art Bergen (PAB), a member organization for performance artists and others interested in visual art performance. The organization was founded in 2011 and has since then arranged a number of major international performance festivals, conducted international exchanges and had theory programs with seminars and

workshops. PAB aims to strengthen and make performance art visible. PAB is based in Bergen, but works both nationally and internationally. All artists shown in this program are members of PAB.

www.performanceartbergen.no