24.10.21

Open Call “Utbrudd 2020-2021”

Søknadsfrist 24. oktober 2021!
 
Rogaland Kunstsenter (RKS) lyser med dette ut en Open Call til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Norge! RKS søker kunstverk eller kunstprosjekt som er produsert i forbindelse med koronapandemien siden den startet i 2020. Det er en fordel om innsendte arbeider/prosjekter reflekterer over pandemien, og belyser noen av de mange aspektene ved påvirkningen pandemien har hatt på mennesker og samfunn. Søkende kunstnere må være medlem i en av de nasjonale kunstnerorganisasjonene.
 
Utstillingen vil hete “Utbrudd 2020-2021” og åpner fredag 19. november, i forbindelse med at Stavanger feirer gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien. Utstillingen vil bli vist på Rogaland Kunstsenter ut året 2021.
 
Valgte kunstverk må være ankommet kunstsenteret for montering senest 11. november. Det er ønskelig at den enkelte kunstneren monterer kunstverket sitt selv. Retur av kunstverk organiseres og dekkes av hver enkelt deltakende kunstner. Honorar blir gitt for deltakelse i utstillingen. Honorarets størrelse betinges av antall utstillere og kunstverkenes omfang.
 
Søknad skal bestå av én samlet PDF som tituleres med ditt navn og “Open Call Utbrudd”. Den skal inneholde en kort fysisk og tematisk beskrivelse på maks 400 ord om kunstverket eller kunstprosjektet, én A4 side for CV og inntil seks bilder fordelt på tre A4 sider. Lenke til videoverk på nett kan inkluderes. Totalt maks fem sider og ikke større enn 5 MB. Liggende format er en fordel. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 
Merk også tittelfeltet for mailen inneholdende søknaden med ditt navn og “Open Call Utbrudd”. Send søknaden til: jane@rogalandkunstsenter.no
 
Svar til søkere blir gitt fra 01.11.2021.
 

Open Call “Utbrudd 2020-2021”

 
Application deadline October 24, 2021!
 
Rogaland Kunstsenter (RKS) hereby announces an Open Call to professional artists in Norway! RKS is looking for works of art or art projects that have been produced in relation to the corona pandemic since it started in 2020. It is an advantage if submitted works/projects reflect on the pandemic, and shed light on some of the many aspects of the impact the pandemic has had on people and society. Applying artists must be members of one of the professional national artist´s organisations.
 
The exhibition will be called “Utbrudd 2020-2021″ and opens on Friday November 19, when Stavanger will be celebrating the reopening of society after the corona pandemic. The exhibition will be shown at Rogaland Kunstsenter until the en of the year 2021.
 
Selected works of art must have arrived at RKS for installation no later than November 11. It is requested that the individual artists assemble their own work of art themselves. Returns of works of art are organized and covered by each participating artist. Fees are given for participation in the exhibition. The size of the fee is determined by the number of exhibitors and the scope of the works of art.
 
The application must consist of one complete PDF with your name in the title and the text “Open Call Outbreak”. It must contain a short physical and thematic description of a maximum of 400 words about the artwork or art project, one A4 page for CV, and up to six pictures spread over three A4 pages. Links to online video works can be included. A total of a maximum of five pages and not larger than 5 MB. Landscape format is an advantage. Incomplete applications will not be considered.
 
Also check the title field of the email containing the application with your name and “Open Call Outbreak”. Send the application to: jane@rogalandkunstsenter.no
 
Answers to applicants will be given from 01.11.2021.