10.04.16

Nyttig informasjon og lenker innen kunst i offentlig rom arbeid

Retningslinjer for kunst i offentlig rom i kommuner i Rogaland 

 

Retningslinjer for kunst i offentlig rom i KORO – kunst i offentlig rom

 

Søke støtte i KORO

KORO – Kunst i offentlig rom i Oslo. Jobber først og fremst med kunst i offentlig rom i statlige anlegg. Deler ut en sum i året også til kommunale og fylkeskommunale bygg. I tillegg til ordning for støtte til formidling og kompetanseutvikling.

 • 1.januar 2019 etablerer KORO ei ny, søkbar tilskotsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlege rom i lokale kontekstar over heile landet. Den nye ordninga har fått namnet Lokalsamfunnsordninga (LOK). Den erstattar dei to kunstordningane KOM (kunstordninga for kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg) og URO (kunstordninga for offentlege uterom). Gjennom den nye ordninga vil KORO styrke samarbeidet med kunst- og kunstnarmiljøa i regionane og med kommunar og fylkeskommunar. Ordninga vil ha ressursar til desse formåla:

  -forprosjektmiddel til planlegging og utvikling av kunstprosjekt innanfor dei aktuelle programma.
  -tilskot til finansiering av prosjekt som allereie er utvikla og planlagde.
  -kompetansebistand frå KORO til produksjon eller koproduksjon av store og/eller kompliserte prosjekt eller når søkaren ikkje har eit produksjonsapparat sjølv.
  -middel til formidlingstiltak og tiltak som fremjer kunnskap og kompetanse innanfor verkefeltet til ordninga.

  To grupper kan søke om middel frå Lokalsamfunnnsordninga. Den eine gruppa er profesjonelle kunstnarar og kuratorar, den andre er lokale og regionale styresmakter. Aktørar frå kunstfeltet og kommunesektoren kan søke om tilskot til prosjekt kvar for seg og saman. Kommunar og fylkeskommunar må knyte til seg kunstfagleg kompetanse i utforminga av søknader. Det bli éin søknadsrunde i året med frist 1. februar.

 • Kunstordningen LES tilbyr kunst til statlige etater og institusjoner som enten holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg, bygget før 1998. Kunstordningen er søkbar, og en ny tildelingsrunde lyses ut hvert annet år. Søknadsfrist er 1. mars 2019.

 • Støtte til formidling og kompetanseutvikling. Formålet med KOROs tilskuddsordning er å bidra til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Tilskuddet er rettet mot regionale og lokale fagmiljøer. Kunstnere, kuratorer, kunstsentre, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innenfor fagfeltet kan søke tilskudd til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak (foredrag, kurs, seminar, konferanser, publikasjoner m.m.) som bidrar til faglig utvikling og formidling av ny kunnskap. Maksimalt søknadsbeløp er 100.000 kroner. Søkerens egenandel må være på minst 20 % av totalbudsjettet. Egeninnsats kan innberegnes i beløpet.

  Søknader om tilskudd til kunstfaglige formidlings- og kompetanseutviklingstiltak behandles fortløpende. Behandlingstid vil være fra 2-4 uker.

 

Søke støtte fra andre steder

 

Andre dokumenter

 

Rogaland Kunstsenters årsrapporter

Her er oversikt over kunstprosjekter, kunstkonsulenter, kunstnere, totalbeløp (inkluderer sum til kunst og til administrering og kunstkonsulent), og status for de fleste kunstprosjekt i Rogaland i regi av kommuner og fylkeskommunen.

Kunstkonsulenter

 • KOROs konsulentregister. Den som leder arbeid med et utsmykkingsprosjekt, kalles kunstkonsulent, kurator eller kunstnerisk prosjektleder. Du kan for eksempel velge kun Rogaland for å se navnene for Rogaland. Logg deg inn for å se CV.
 • Honorarsats for kunstkonsulenter. Pr. 1. juli 2018 er honorarsatsen kr. 659,- pr. time. Honorarsatsen reguleres hver 1. juli.

 

Seminarer

 

Debatt om kunst og offentlig rom fra media

 

Kunst i offentlig rom arbeid i andre steder i Norge

 

Formidling